Przejdź do treści

Planowanie ubezpieczeniowe

planowanie ubezpieczeniowe

 

Planowanie ubezpieczeniowe i zarządzanie ryzykiem

Moduł przygotowuje do budowy strategii i wykorzystywania różnych technik do zarządzania ekspozycja finansową klienta w świetle ryzyka straty jakie ponosi klient w związku z okolicznościami natury osobistej .

 

Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować  następujące kompetencje i umiejętności :

 

 1. pozyskiwanie szczegółowych danych dotyczących aktualnej sytuacji klienta w kontekście posiadanego pokrycia ubezpieczeniowego
 2. identyfikacji potencjalnych zobowiązań finansowych klienta
 3. określenie celów w zarządzaniu ryzykami klienta i ekspozycja klienta związana z tymi ryzykami
 4. określenie tolerancji klienta dla posiadanej ekspozycji na ryzyka
 5. określenie parametrów ryzyka związanych z stylem życia i podejściem do życia klienta i jego rodziny
 6. określenie aspektów związanych ze zdrowiem
 7. analiza woli klienta do aktywnego zarządzania ryzykiem finansowym klienta
 8. określenie aktualnej charakterystyki aktualnego pokrycia ubezpieczeniowego
 9. weryfikacja obecnych i potencjalnych strategii zarządzania ryzykiem
 10. zbadanie poziomu ekspozycji do ryzyk finansowych
 11. określenie konsekwencji zmian do aktualnie posiadanego pokrycia ubezpieczeniowego
 12. określanie priorytetów w zarządzaniu ryzykiem z perspektywy potrzeb klienta
 13. określenie strategii zarządzania ryzykiem klienta
 14. zbadanie mocnych i słabych stron każdej z opracowanych  strategii zarządzania ryzykiem
 15. optymalizacja strategii w celu określenia najbardziej efektywnych rekomendacji
 16. określenie priorytetów w planie działania klienta celem efektywnego wdrożenia rekomendacji