Przejdź do treści

Podatki

ikona-podatki

 

 

Reguły podatkowe i proces optymalizacji podatkowej

Celem merytorycznym modułu 'Podatki' jest przybliżenie zagadnienia budowania i oceny strategii maksymalizacji wartości netto aktywów (net worth)  po opodatkowaniu. Moduł koncentruje się na przypomnieniu i przybliżeniu podstawowych pojęć ordynacji podatkowej dla osób fizycznych i osób prawnych w odniesieniu do prostych form działalności gospodarczej, wykładni prawa podatkowego i analizy wpływu zastosowania zasad podatkowych na bieżącą sytuacje finansowa klientów  oraz w kontekście planowania wieloletniego.

Wiedza i umiejętności

Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować  następujące kompetencje i umiejętności :

  1. gromadzenia informacji niezbędnych do określenia sytuacji podatkowej klienta
  2. identyfikacji natury podatkowej posiadanych aktywów i zobowiązań,
  3. identyfikacji struktury podatkowej rachunków klientów
  4. identyfikacji bieżących , odroczonych i przyszłych zobowiązań podatkowych klientów
  5. identyfikacji stron wpływających na sytuacje podatkową klientów
  6. budowania planu sukcesji z uwzględnieniem obowiązujących obciążeń podatkowych
  7. analiza posiadanych dokumentów oraz weryfikacja strategii podatkowych i ich alternatyw
  8. analiza zastosowania róznych rozwiązań podatkowych pod kątem ich wpływu na realizacje celów klientów
  9. formułowanie wniosków z analiz podatkowych pod kątem