Przejdź do treści

Wykładowcy

szumlicz_tadeusz

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Polski ekonomista specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń i polityki społecznej. Profesor nauk ekonomicznych związany z SGH w Warszawie.

Od 1970 roku związany z SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1978 obronił na SGPiS pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych. W 1994 uzyskał na SGH habilitację na podstawie dysertacji Modele polityki społecznej. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesor nadzwyczajnego SGH. W 2006 z rąk prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych i jednocześnie otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego SGH.

W 1995 zorganizował i został pierwszym kierownikiem Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Do 2006 pełnił funkcję profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

Autor książek, artykułów i eksperty z z zakresu polityki społecznej (zatrudnienie, zabezpieczenie społeczne, zabezpieczenie zdrowotne, zabezpieczenie emerytalne) i ubezpieczeń (metoda ubezpieczenia, rynek ubezpieczeń, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenie gospodarstwa domowego).

Publikacje dostępne pod linkiem: http://eafp.pl/biblioteka-doradcy-finansowego-2

 

Członkostwo w organizacjach:

  • członek Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
  • wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
  • członek Rady Monitoringu Społecznego
  • prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych (2004-2008)

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia:

  • 2005 – "Człowiek Roku Ubezpieczeń"
  • 2016 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

m-mazur

Dr Marek Mazur

Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu:  makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Dr Mazur występował na licznych konferencjach międzynarodowych w wielu krajach świata. Posiada rozległe doświadczenie administracyjne. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 roku był Prezesem Zarządu PLL LOT. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

Dr Krzysztof Waliszewski

jest doktorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w finansach, bankowości, pośrednictwie finansowym, pośrednictwie kredy­towym. Jest pracownikiem naukowym Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Obronił doktorat w 2008 r. na temat Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consu­mer finance w Polsce. Laureat I miejsca w konkursie Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na najlepsze prace magisterskie za pracę Procesy kon­solidacyjne w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych (na przykładzie procedur w operacjach fuzji i przejęć w wybranym banku). Prele­gent w licznych konferencjach branży pośrednictwa kredytowego. Zawodowo wiceprezes zarządu spółki deweloperskiej. Jest autorem licznych publi­kacji na temat pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego i pośrednictwa kredytowego. 

Publikacje dr K. Waliszewskiego dostępne są pod linkiem: http://eafp.pl/biblioteka-doradcy-finansowego-2/

dr-andrzej-fesnak

Dr Andrzej Fesnak

EFG®, EFC®, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (Licencja zawodowa nr 5974), felietonista piszący w Polsce i za granicą, autor książek, master trener, moderator, speaker, pracownik akademicki, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych. Miedzynarodowe certyfikaty LIMRA International, Instytut Dale Carnegie,  Financial Services Training College (FSTC), Anthony Robbins. Jako pierwszy w Polsce trener prowadził licencjonowany kurs Dale Carnegie Association. Od wielu lat zajmuje  się edukacją i finansami oraz ubezpieczeniami. Wypromował około 100 magistrów i dyplomantów, doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech, Anglii, USA. Wypromował wielu trenerów w Polsce a także Serbii. Autor ponad 200 artykułów w różnych czasopismach biznesowych i finansowych,  napisał kilka książek o finansach i dydaktyce. Napisał scenariusze, reżyserował oraz wystąpił jako aktor w wielu filmach dydaktycznych. Występował w TVN CNBC, w TVN24,  w Pytaniu na śniadanie II PR TVP, Bankier TV, Radio Londyn, III PR Polskiego Radia, Radio Infor i wielu lokalnych mediach. Jest autorem kilku tysięcy niepowtarzalnych zadań finansowych dla doradców. Przeszkolił ca 30 000 osób.

 

a-malec

Dr Andrzej Malec

Andrzej Malec jest prawnikiem, logikiem i filozofem. Studia w zakresie filozofii i logiki odbył na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa (1986-1991), pod opieką Prof. Eleny Smirnowej. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa w Białymstoku, 1989-1993), specjalizując się w teorii prawa, pod kierunkiem Prof. Adama Jamroza. Będąc głównie zawodowo czynnym prawnikiem, w latach 1991-2012 związany był również z obecną Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie w arkana filozofii wprowadzał go Prof. Witold Marciszewski. Doktorat poświęcony teorii definiowania prawniczego obronił w roku 2000 na Uniwersytecie Łódzkim. Promotorem rozprawy był Prof. Kazimierz Trzęsicki, a recenzentami Prof. Witold Marciszewski oraz Prof. Ryszard Kleszcz. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Czwarta Władza Stowarzyszenie na Rzecz Niezależności Mediów Publicznych w Polsce oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

 

s-wojnicki-photo-biz

Dr Stanisław Wojnicki

Dr Stanisław Wojnicki prowadzi firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją. Posiada 25 lat doświadczenia menedżerskiego w firmach FMCG i w sektorze finansowym.  Jako konsultant i interim manager pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych w firmach, realizuje projekty dotyczące innowacyjnego myślenia i zarządzania współpracą pokoleń, a także działa jako coach kadry kierowniczej i mentor. Autor książki „ Różne pokolenia, jedna organizacja”, omawiającej różne aspekty zarządzania współpracą pokoleń w firmie.

Publikacje dostępne pod linkiem: http://eafp.pl/biblioteka-doradcy-finansowego-2/

 

piotr-kania

Dr Piotr Kania

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność finanse. Od 1995 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Finansów (obecnie Katedrze Finansów Publicznych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W latach 2000-2012 był też wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W latach 2010-2014 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma popularno-naukowego „Finanse Osobiste”.Za pracę doktorską pt. „Ubezpieczenia na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzyka osobowego” otrzymał nagrodę główną w X edycji Konkursu Kredyt Banku S.A. oraz TUiR Warta S.A. na najlepsze prace doktorskie z zakresu ubezpieczeń. W pracy naukowo-dydaktycznej oraz szkoleniowej zajmuje się przede wszystkim ubezpieczeniami, w tym problematyką zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń, planowaniem finansowym z wykorzystaniem ubezpieczeń czy kapitałowymi programami emerytalnymi. Z tego też powodu jego zainteresowania naukowe obejmują także problematykę funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. W kontaktach z praktyką gospodarczą zajmuje się doradztwem w zakresie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, oceny opłacalności inwestycji finansowych i rzeczowych czy planowaniem i modelowaniem finansowym. Od 2008 roku pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym oceny kondycji finansowej i wypłacalności podmiotów gospodarczych, a także wyceny szkód w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

 

jerzy-podlewski

Dr Jerzy Podlewski

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem biznesowym Enterprise Risk Management (ERM). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach menadżerskich w renomowanych firmach polskich i korporacjach międzynarodowych. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, interim manager, trener biznesu oraz sektora publicznego.

Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany menadżer ryzyka POLRISK, członek FERMA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™.

Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja: ryzyko i zarządzanie ryzykiem). Wykładowca na anglojęzycznych studiach MBA i studiach podyplomowych z zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.

Aktualnie redaktor dużej publikacji z zarządzania ryzykiem przygotowywanej dla jednego z czołowych wydawnictw międzynarodowych. Prowadzi stałą rubrykę „Ryzykonomia” w  „Gazecie Ubezpieczeniowej” na temat zarządzania ryzykiem, gdzie od 2013 roku ukazało się kilkadziesiąt artykułów popularyzujących różne aspekty zarządzania ryzykiem.

Prelegent i panelista na wielu konferencjach (Dyrektor Finansowy Roku Magazynu Forbes, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, Gazety Ubezpieczeniowej, COFACE Country Risk, Ministerstwa Skarbu Państwa, Giełdy Papierów Wartościowych, klubów biznesu, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce). Współorganizator międzynarodowych konferencji na temat zarządzania ryzykiem POLRISK. Wykładowca programu „Profesjonalna Rada Nadzorcza” współorganizowanego przez Ministerstwo Skarby Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Publikacje dostępne pod linkiem: http://eafp.pl/biblioteka-doradcy-finansowego-2/

marcin_daniecki

Dr Marcin Daniecki

Specjalista w zakresie rynku kapitałowego, kształtu strukturalnego, instytucjonalnego i polityki gospodarczej wobec tego rynku, komparatystyki systemowej, stabilności finansowej i nadzoru makroostrożnosciowego w systemie finansowym, niedopasowania walutowego oraz pośrednictwa i doradztwa finansowego. Doświadczenia zawodowe dr M. Danieckiego obejmują trzy obszary. Pierwszy, praca w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym. Drugi, praca w administracji rządowej. I trzeci, działalność akademicka. W latach 2005-2013 wykładał w Akademii Finansów w Warszawie. W latach 1999-2007 pracował w Ministerstwie Finansów w d. Departamencie Instytucji Finansowych. Wcześniej w Szkole Głównej Handlowej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w amerykańskiej firmie doradczej Barents Group LLC i w dawnym Zespole Domów Maklerskich przy Związku Banków Polskich. W 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 2003 r. tytuł zawodowy magister nauk ekonomicznych w dawnej Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, zaś w 1996 r. tytuł zawodowy licencjat w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1989-1990 odbył I rok studiów w College of Administration and Business, Louisiana Tech University, Ruston, LA, USA. W lecie 1988 r. uczestniczył, jako stypendysta, w programie „Operation Enterprise” organizowanym przez the American Management Association, w Hamilton, NY, USA. W latach 1998-2001 był członkiem-korespondentem w the National Association of Securities Dealers (NASD) Academic Forum, Washington, DC, USA. Obecnie, dr Marcin Daniecki jest prezesem ufundowanej przez siebie Fundacji Instytut Badań I Edukacji Pośrednictwa Finansowego, mającą profil badawczo-edukacyjny zorientowaną głównie na obszar pośrednictwa i doradztwa finansowego, jak również Fin-Tech, Insure-Tech, Reg-Tech i HR-Tech. Jest również nauczycielem akademickim w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

a-krause

Mec. Adam Krause

Radca prawny. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy/wspólników w sporach z innymi akcjonariuszami/wspólnikami, począwszy od etapu opracowania i wdrożenia strategii wykonywania uprawnień korporacyjnych, aż po zastępstwo procesowe w sporach sądowych. Od lutego 2010 prowadzi własną praktykę, w tym od października 2011 jako założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii KRAUSE LEGAL  sp. k. Przez prawie 10 lat związany z kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, w tym przez 9 lat (od lutego 2000 do lutego 2009), jako jej wspólnik, a od maja 2001 szef oddziału w Warszawie. W okresie od marca 2009 do stycznia 2010, jako Partner kontraktowy, związany z kancelarią Prawną J. Chałas i Wspólnicy w Warszawie. Pomysłodawca i inicjator utworzenia ConsortioLEX (konsorcjum kancelarii prawniczych). Pierwszy Lider ConsortioLEX (2005/2006). W okresie 2006/2007 inicjator utworzenia i współzałożyciel Eurojuris Polska. Pierwszy Prezes Zarządu Eurojuris Polska (2007/2008). Zasiadał też w Zarządzie Eurojuris International (2008/2009). Adam Krause jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1995), radcą prawnym od stycznia 2000 roku.

 

pawel-cymcyk

Paweł Cymcyk

Od 2014 roku Prezes Związku Maklerów i Doradców. Doświadczony makler papierów wartościowych i analityk od ponad 8 lat bezpośrednio związany z rynkami finansowymi, w tym od 6 lat stały komentator sytuacji giełdowej i gospodarczej dla mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Prelegent wielu konferencji poświęconych inwestowaniu, a także trener prowadzący szkolenia z zarządzania portfelem inwestycyjnym, rynków kapitałowych, papierów wartościowych, makroekonomii, matematyki finansowej oraz aspektów psychologicznych inwestycji. W 2007 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, a w 2013 roku międzynarodowy tytuł Chartered Financial Analyst przyznawany przez CFA Institute. Z wykształcenia informatyk i matematyk, a z pasji przewodnik po rynkach finansowych, który na szkoleniach dla maklerów, analityków oraz doradców finansowych zgromadził już ponad 8,5 tysiąca osób. Od 4 lat prowadzący autorski program DNA Rynków, w którym co tydzień na żywo omawia wydarzenia gospodarcze i ekonomiczne ciekawostki. W 2016 r. uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego.

 

r-kepski

Ryszard Kępski

Specjalista w dziedzinie organizacji procesów szkoleniowych. Pasjonat matematyki  finansowej i kalkulatora finansowego.  Wieloletni szef departamentu szkoleń w Winterthur /Credit Suisse. Wieloletni Menedżer Rozwoju Sprzedaży w Axa Polska Współpracownik LIMRA International w zakresie opracowania i wdrożenia programów rozwojowych dla sił sprzedaży i menedżerów zarządzających sprzedażą. Jego międzynarodowe doświadczenie (Szwajcaria i Niemcy) w dziedzinie obsługi klientów pozwala na implementację najwyższych standardów. Prowadzi działalność szkoleniową, wykorzystując wiedzę i umiejętności, nabyte w czasie wieloletniej praktyki. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

 

p-bernas

Paweł Bernaś

Ekonomista, finansista, doktorant SGH (tematyka art banking w katedrze Bankowości Inwestycyjnej). Zawodowo związany z Real Finance, na rynku od 2002 r. (zastępca dyrektora). Specjalista w zakresie konstruowania portfela inwestycyjnego i budowania bezpieczeństwa finansowego, planowania finansowego. Twórca indeksów, wskażników, rankingów i modeli matematycznych oraz programów informatycznych niezbędnych do analizy rynku sztuki. Autor publikacji dotyczących rynku sztuki i art bankingu, w tym współautor podręcznika SGH „Bankowość inwestycyjna”. Trener i coach specjalistów w zakresie doradztwa i planowania finansowego.

 

maciej-gajewski-zdjecie

Maciej Gajewski

Ekonomista zawodowo związany z rynkiem sztuki, ekspert i analityk rynku sztuki. Studiował również historię sztuki . 2006-2010 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie - Dzial Dokumentacji sztuki po 1945 r.; 2011-2014 ekspert rynku sztuki w Domu Aukcyjnym Abbey House S.A. (Dział Analiz Rynku). 2011-2014 autorski cykl na temat rynku aukcyjnego w magazynie „Art&Business”. Doradca dwóch funduszy inwestycyjnych zaangażowanych na rynku sztuki.  Autor kilkudziesięciu tekstów (m.in. „Rynek sztuki. Sztuka rynku”, Deloitte Polska, 2013; Rzeczpospolita; Dziennik Gazeta Prawna; Puls Biznesu; Polska The Times) i raportów, a także szkoleń (Wydziały Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) i wykładów (Art Summit 2013, Klub Bankowca, Warszawa) o światowym  polskim rynku sztuki, w tym pionierskich analiz rynku inwestycji w dzieła sztuki w Polsce (m.in „Skate's Focus: Poland's Art Market”, Skate’s Art Market Research, 2014).

 

Marek Przybyszewski

Doradca podatkowy nr wpisu 00531. W latach 2010-2014 Prezes Zarządu Grupa DF sp. z o.o. Obecnie komplementariusz w Kancelarii Doradców Podatkowych Dorfin Sp.k.  Praktyk zajmujący się od ponad 20 lat doradztwem podatkowym dla sektora MSP. Doradza w zakresie: podatków, strategii rozwoju działalności gospodarczej, planowania finansowego, KKS i KSH. Jako trener od 2013 r. prowadzi szkolenia w ramach kursów i studiów przygotowujących na certyfikat EFG® i EFC®.

 

Urszula Słowik

Wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale ekonomii z specjalnością Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z doskonalenia pedagogicznego. Posiada Licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 12109.  Była Doradcą Prezesa a później Wiceprezesem w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W latach 2008-2010 była Prezesem Zarządu Instytutu Rynku Nieruchomości WSPON Sp. z o.o. Współwłaścicielka Platformy Edukacyjno Doradczej PLAN . Autorka publikacji naukowych, współautorka książek naukowych o tematyce nieruchomości i inwestycji.  Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

mgr Paweł Wiercioch

Trener, coach, absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - Licencjonowany Doradca Finansowy EFC® (European Financial Consultant), Ambasador Kodeksu Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji. Członek EFFP (Europejskiej Federacji Doradców Finansowych). Ekspert w dziedzinie tworzenia koncepcji mających na celu optymalne zarządzanie przepływami finansowymi. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń w zakresie edukacji finansowej, motywacji, planowania, psychologii. Prezes firmy Kancelaria Ubezpieczeniowo -  Kredytowa DF sp. z o.o. zajmującej się między innymi doradztwem finansowym. Od 2012 roku wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.