Przejdź do treści

Regulacje prawne 1

ikona-prawo

O zawodzie doradcy finansowego

 • Można spotkać pogląd, że doradztwo finansowe jest tożsame z „pośrednictwem na rynku pieniężnym”
 • Przez rynek pieniężny rozumie się „system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok” (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa ta definiuje też pojęcie „instrumentów finansowych” oraz „instrumentów rynku pieniężnego”.
 • Żadne z nich nie obejmuje umów pożyczki, kredytu czy ubezpieczenia.
 • W tym kontekście trudno uznać, że pośredniczenie w zawieraniu z konsumentami tego typu umów stanowi „pośrednictwo na rynku pieniężnym”. Klient zawierający taką umowę nie dokonuje bowiem obrotu instrumentem rynku pieniężnego.

Źródło: Paweł Zagaj, Lepiej skarżyć instytucję finansową niż doradcę, Dziennik Gazeta Prawna, 1.9.2016

Podstawowe akty związane z zawodem doradcy finansowego

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 j.t.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) – termin uchylenia 1 stycznia 2016 r.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844) – wejście w życie 1 stycznia 2016 r.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2015.614 j.t.)